Personlighetsstörningar

personlighetsstörning, personlighetsdrag som vållar lidande för den enskilde individen eller för dennes omgivning och / eller orsakar en betydande nedsättning av den sociala funktionsförmågan. De diagnostiska kriterierna för personlighetsstörning finns angivna i DSM - IV ( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition). DSM-IV är utgiven av American Psychiatric Association, Washington D.C. Finns att beställa bl.a på Akademibokhandeln.

Allmänn definition av personlighetsstörning som gäller för var och en av de tio specifika personlighetsstörningarna.

Allmänna diagnostiska kriterier för personlighetsstörning:

 1. Ett varaktigt mönster av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt sett förväntas i personens sociokulturella miljö. Mönstret kommer till uttryck i minst två av följande områden:
  1. kognitioner ( dvs sättet att uppfatta och tolka sig själv, andra personer och inträffade händelser )
  2. affektivitet ( dvs komplexiteten, intensiteten, labiliteten och rimligheten i det känslomässiga gensvaret )
  3. mellanmänskligt samspel
  4. impulskontroll

 2. Det varaktiga mönstret är oflexibelt och framträder i många olika situationer och sammanhang.

 3. Det varaktiga mönstert leder till kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.

 4. Mönstret är stabilt och varaktigt och kan spåras tillbaka åtminstone till adolescensen eller tidig vuxenålder.

 5. Det varaktiga mönstret kan inte förklaras som ett uttryck för eller en följd av någon annan psykisk störning.

 6. Det varaktiga mönstret beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom / skada (t ex skalltrauma)

DSM-IV Arbetar med tre grupper (kluster) av personlighetsstörningar:

I kluster A finns:
Paranoid personlighetsstörning
Schizoid personlighetsstörning
Schizotyp personlighetsstlrning

I kluster B finns:
Antisocial personlighetsstörning
Borderline personlighetsstörning
Histrionisk personlighetsstörning
Narcissistisk personlighetsstörning

I kluster C finns:
Fobisk personlighetsstörning
Osjälvständig personlighetsstörning
Tvångsmässig personlighetsstörning
Personlighetsstörning UNS

se vidare under rubriken litteratur.